Udostępnianie dokumentów medycznych

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych albo w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.

Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie
 • w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
 • w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Opłata za informacje

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę w wysokości określonej w obowiązujących przepisach.

Maksymalna wysokość opłaty za:

 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,00007
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - nie może przekraczać 0,0004

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie. Wysokość opłaty, o której mowa powyżej, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

Źródło: https://pacjent.gov.pl/artykul/dokumentacja-medyczna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2020 r. poz. 849 – art. 28)

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w NZOZ MEDICO Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o. dokumentacja medyczna udostępniania jest:

 1. pacjentowi (za okazaniem dowodu tożsamości)
 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
  2.1. rodzicowi, do chwili ukończenia przez dziecko 18 roku życia, za okazaniem jego dowodu osobistego,
  2.2. opiekunowi ustanowionemu przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia(opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym, opieka nad ubezwłasnowolnionym)
 3. osobie upoważnionej przez pacjenta,
  3.1. za okazaniem upoważnienia do udostępniania dokumentacji medycznej,
  3.2. po zweryfikowaniu, czy upoważnienie znajduje się w dokumentacji medycznej pacjenta.
 4. po śmierci pacjenta, osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia
 5. instytucjom i podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji medycznej na podstawie przepisów prawa.