Projekty Unijne

Bezpłatny program - Zdrowy układ krążenia - profilaktyka, diagnostyka i rehabilitacja lecznicza drogą do utrzymania aktywności zawodowej

EFS kolor poziom rgb

NZOZ MEDICO prowadzi bezpłatny dla uczestników, dofinansowany z Unii Europejskiej, program zdrowotny dotyczący chorób układu krążenia. Projekt pn. „Zdrowy układ krążenia - profilaktyka, diagnostyka i rehabilitacja lecznicza drogą do utrzymania aktywności zawodowej”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs.

Program skierowany jest do 161 osób aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenu miasta Tychy i okolicznych powiatów. Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej poprzez wdrożenie programu rehabilitacji leczniczej dot. chorób układu krążenia. W projekcie będą realizowane zadania kompleksowej rehabilitacji wraz z konsultacjami lekarzy specjalistów, badaniami, a także edukacją dla uczestników projektu i członków ich rodzin oraz grupy wsparcia dla palaczy i osób z nadwagą/otyłością.

Wartość projektu wynosi 262 506,25 zł, a pozyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego - 231 005,50 zł.

W ramach projektu uczestnik będzie mieć zapewnioną wizytę u lekarza specjalisty kardiologii, porady fizjoterapeutyczne i rehabilitację według wskazań lekarza, edukację w zakresie zdrowotnym, żywieniowym, psychoedukacyjnym, grupę wsparcia dla osób palących, a także posiadających nadwagę/otyłość.

Program kierowany jest do osób:

  • Grupa I - pacjenci hospitalizowani z powodu choroby niedokrwiennej serca  lub niewydolności serca lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do projektu,
  • Grupa II - pacjenci znajdujący się pod opieką POZ lub poradni specjalistycznych  w związku ze zdiagnozowaną chorobą niedokrwienną serca  lub niewydolnością serca,
  • osób w wieku od 40 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz od 40 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn, aktywnych zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia,
  • mieszkańców Tychów oraz okolic,
  • niekorzystających ze świadczeń rehabilitacji leczniczej z powodu wymienionych jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do programu.

Po okresie realizacji projekt jest w okresie trwałości. Przez cały okres trwałości Beneficjent pozostaje w gotowości instytucjonalnej do przyjęcia zainteresowanych osób.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy - wersja edytowalna

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej

Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej - wersja edytowalna