Projekty Unijne

Projekt „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka środowiskowa”

 EFS kolor poziom rgb

NZOZ MEDICO prowadzi bezpłatny dla uczestników, dofinansowany z Unii Europejskiej, projekt pn. „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka środowiskowa” , współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - OŚ PRIORYTETOWA IX Wyłączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Projekt skierowany jest do osób chorych, które w skali Barthel uzyskują 20-95 punktów. Każdy z uczestników projektu objęty zostanie 2-miesieczną specjalistyczną opieką środowiskową i rehabilitacją ogólnoustrojową.

Wsparcie adresowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego według skali Barthel.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w całym okresie jego realizacji aż do wyczerpania ilości osób określonych w projekcie, tj. 180 osób w 10 cyklach po 18 osób w każdym cyklu,  trwającym 2 miesiące.

Podjęte działania mają na celu kompleksowe wsparcie osób chorych i niesamodzielnych.

Projekt realizowany będzie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 czerwca 2023r.

Udział w projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa.

Wartość projektu wynosi 940 126,50 zł, a pozyskane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 874 351,12 zł.

Numer umowy: UDA- RPSL.09.02.06-24-054E/19

Po okresie realizacji projekt jest w okresie trwałości. Przez cały okres trwałości Beneficjent pozostaje w gotowości instytucjonalnej do przyjęcia zainteresowanych osób.