RODO

NZOZ "MEDICO" Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

NZOZ "MEDICO" Praktyka Lekarzy Rodzinnych i Specjalistów Sp. z o.o., 

ul Narcyzów 24, 43-100 Tychy

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ netbel.pl,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie:
 • Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015 poz. 2069 ze zm.).
 • Art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – przetwarzanie w celu leczenia i świadczenia usług medycznych
 • Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – jako udzielonych odrębnie zgód na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w celach:
  • Przesyłania informacji dotyczących leczenia
  • Przesyłania informacji o terminach rezerwacji wizyt wykonanych drogą internetową
  • Przesyłania informacji o dostępnych usługach oraz informacji na temat zdrowego trybu życia
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a w szczególności NFZ, ZUS, podmioty diagnostyczne, a także firmy obsługujące systemy informatyczne system internetowej rejestracji na wizytę oraz poczty elektronicznej.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 20 lat, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi lub, w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonych zgód, do czasu ich odwołania w zakresach, których one dotyczyły.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, oraz prawo usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania w zakresie, w którym nie jest to sprzeczne z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Administratorze. Ma Pani/Pan prawo do odwołania udzielonych zgód w dowolnym momencie w zakresach, których poszczególne zgody dotyczyły, bez wpływu na przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody.
 4. W przypadku korzystania z e-rejestracji odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z tej funkcji w celu umówienia wizyty u lekarza odbywa się w następującym trybie:
 • Udzielona zgoda może być odwołana przez osobę, która jej udzieliła w dowolnym momencie.
 • Zgoda może zostać odwołana osobiście w poradni lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej jeżeli Administrator danych przetwarza Państwa adres e-mail.
 • W przypadku wykorzystania poczty elektronicznej odwołanie zgody musi zostać wysłane z adresu e-mail, który został podany przy udzieleniu zgody, i którego zgoda dotyczyła.
 • Usunięcie danych, których zgoda dotyczyła nastąpi tak szybko jak to tylko możliwe lecz nie dłużej niż do końca kolejnego dnia roboczego.
 • Przed usunięciem danych, na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie wycofania zgody których wycofanie dotyczyło.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli Pani/Pan uzna, że dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem prawa.
 2. Podanie danych osobowych w celu świadczenia usług medycznych i prowadzenia dokumentacji medycznej jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, a w pozostałych celach jest dobrowolne.