Projekty Unijne

Projekt „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka środowiskowa”

Przychodnia pozyskała dotację na realizację projektu pn. „Droga do samodzielności - kompleksowa opieka środowiskowa” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkałe w mieście Tychy i okolicznych powiatach województwa śląskiego.

Projekt skierowany jest do osób chorych, które w skali Barthel uzyskują 20-95 punktów. Każdy z uczestników projektu objęty zostanie 2-miesieczną specjalistyczną opieką środowiskową i rehabilitacją ogólnoustrojową.

EFS kolor poziom rgb

Wsparcie adresowane jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego według skali Barthel.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły w całym okresie jego realizacji aż do wyczerpania ilości osób określonych w projekcie, tj. 180 osób w 10 cyklach po 18 osób w każdym cyklu,  trwającym 2 miesiące.

Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2023r.

Udział w projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie znajduje się poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Kandydata/Kandydatki

Załącznik nr 3 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Uczestnika (zał. nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych)

Załącznik nr 4a - zał. nr 1 do umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. usług zdrowotnych

Załącznik nr 6 - Wzór zaświadczenia od lekarza

 Po okresie realizacji projekt jest w okresie trwałości. Przez cały okres trwałości Beneficjent pozostaje w gotowości instytucjonalnej do przyjęcia zainteresowanych osób.